in

To mě štveTo mě štve

Lavičky na náměstí Svobody v Přerově byly odstraněny kvůli “vandrákům”

Lavičky na náměstí Svobody v Přerově byly odstraněny

Obyvatelé náměstí Svobody v Přerově si oprávněně stěžovali, že lavičky v parku jsou okupovány lidmi bez domova a různými pochybnými existencemi, které zde popíjejí alkohol a povalují se. 

Je to jistě dobrý počin, že pan primátor Petr Vrána nechal tyto lavičky odstranit a vyslyšel tedy obyvatele náměstí Svobody. Ovšem k čemu je potom park k rekreaci pro rodiny s dětmi bez laviček?

Ano máme zde problém různých živlů, kteří nás obtěžují na ulicích potulováním, povalováním, pokřikováním, žebráním a podobně. Tento problém tady je, ale měl by se řešit komplexně. Odstranění laviček je bohužel jen provizorní řešení. 

Najít komplexní řešení bude asi těžké, ale možná by stálo za to se inspirovat v jiných zemích a přizpůsobit do našich českých podmínek. Využít všech zákonných možností a maximální součinnosti policie. 

Zákaz Potulování se

Značka „No Loitering“ je anglický výraz, který se často používá na značení nebo nápisech na veřejných místech, aby upozornil lidi, že se na daném místě nemají zbytečně zdržovat nebo pobývat bez konkrétního účelu. Překladem tohoto výrazu do češtiny by mohl být něco jako „Zákaz Potulování se, povalování“ nebo „Zákaz zbytečného setrvávání“. Tato značka nebo nápis se často nachází na místech, kde by nežádoucí skupiny lidí mohly vyvolávat potíže, například před obchody, v parcích, v parkovacích garážích, veřejných dopravních prostředcích nebo jiných veřejných prostranstvích. Slouží k udržení pořádku a bezpečnosti na těchto místech a k omezení zbytečného rušení nebo potenciálního narušování veřejného klidu a pořádku.

Porušení těchto značek bývá obvykle řešeno policií. Vede k omezení nežádoucího chování jako jsou:

 • obchodování s drogami
 • prostituce
 • žebrání
 • prodej zboží bez legálního povolení
 • bránění vstupu na veřejné místo
 • násilí spojené s gangy

A co třeba takový zákaz pobytu?

ZÁKON
ze dne …….. 2017,
kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se mění takto:

 1. V § 35 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
  zní:
  „f) zákaz pobytu.“.
 2. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně nadpisu zní:

㤠50a
Zákaz pobytu
(1) Zákaz pobytu lze uložit jen fyzické osobě za přestupky, pro které tak stanoví
zákon, na dobu nejdéle šesti měsíců za předpokladu, že
a) byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti
veřejného pořádku,
b) byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku
pravomocně uznán vinným z jiného obdobného přestupku, jehož spácháním významně
narušil místní záležitosti veřejného pořádku a kterého se dopustil na území stejné
obce,
c) uložení takového správního trestu je nezbytné k zajištění ochrany místních
záležitostí veřejného pořádku nebo bezpečnosti obyvatel na území obce; správní trest
zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý
pobyt nebo hlášený pobyt podle jiného zákona.
(2) Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu
zdržovat na území obce nebo její části, v níž se opakovaně dopustil přestupku ve smyslu
odstavce 1, vymezené v rozhodnutí správního orgánu, který zákaz pobytu uložil.
(3) Obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle
jiného zákona, může pachateli na základě jeho žádosti udělit povolení ke krátkodobému
pobytu na území obce uvedené v odstavci 2 nebo její části. Povolení lze udělit, má-li pachatel
k pobytu na území obce závažné osobní důvody, kterými jsou zejména návštěva lékaře nebo
orgánu veřejné moci. O žádosti rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do pěti
pracovních dnů od zahájení řízení. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání povolení, vydá
obecní úřad rozhodnutí, kterým žádost zamítne; jinak povolení udělí; žadateli vydá namísto
písemného vyhotovení rozhodnutí potvrzení o povolení k pobytu. Povolení, kterým je žadateli
umožněn krátkodobý pobyt na území obce nebo její části, v níž má zakázán pobyt, obsahuje
vždy vymezení, v jaké době a za jakým účelem je krátkodobý pobyt povolen. Při pobytu na
území obce nebo její části, v níž má pachatel zakázán pobyt, je povinen mít při sobě potvrzení

podle tohoto ustanovení.
(4) Od výkonu zbytku zákazu pobytu lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto
správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho
další výkon není potřebný.
(5) O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání, popřípadě o upuštění od jeho
výkonu, uvědomí správní orgán, který zákaz pobytu uložil, neprodleně Policii České
republiky a v případě občanů České republiky rovněž obecní úřad obce, na jejímž území má
pachatel trvalý pobyt.“.

 1. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu zní:
  „58a
  Zákaz pobytu
  Zákaz pobytu nelze uložit mladistvému.“.
 2. V § 99 odstavci 1 se za slovo „činnosti“ doplňují slova „nebo zákazu pobytu“.
  Čl. II
  Změna zákona o některých přestupcích
  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se mění takto:
 3. V § 4 odstavci 4 se za slova „omezující opatření“ vkládá „nebo zákaz pobytu“.
 4. V § 5 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní:
  „(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f) g), i) a j) lze uložit zákaz pobytu.“.
 5. V § 7 odstavci 6 se ve větě první i druhé za slova „omezující opatření“ vkládá „nebo
  zákaz pobytu“.
 6. V § 8 odstavci 6 se za slova omezující opatření vkládá „nebo zákaz pobytu“.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ohodnotit

Příkladný Přerovák jede do sběrného dvora

Chceme ve městě velkoobjemové kontejnery na odpad – velké hlasování.

Zákaz žebrání v Přerově

Tak a máte po srandě holoto žebrácká.