Lípy na Horním náměstí je komplikované zachránit.

budou se kácet lípy na Horním náměstí

Lípy Přerov Horní Náměstí

Asi vás také mrzí, že se budou kácet lípy na Horním náměstí, ale možná nás město překvapí a vysadí tam krásné velké vzrostlé stromy a ne tenké proutky, jak je v Přerově zvykem.

Znáte to pořekadlo důvěřuj, ale prověřuj? Ano, státního úředníka je potřeba neustále kontrolovat.

Zde si můžete přečíst odbornou odpověď, podle které se dá posoudit, že radnice jedná v tomto případě správně.

Dobrý den,

ke stavu lip se AOPK ČR vyjadřovala v r. 2017 v souvislosti s požadavkem na jejich kácení z důvodu špatného stavu, který byl zapříčiněn velmi špatnými stanovištními podmínkami. Lípy byly dlouhodobě vystavené vláhovému stresu, který byl způsobený výrazným srážkovým deficitem v průběhu vegetačních období  předcházejících let a současně nepříznivými zásahy do jejich kořenového prostoru v souvislosti s rekonstrukcí náměstí. Zhoršení jejich stavu také přispělo nadměrné zhutňování půdy sešlapem zatížení pojezdy motorových vozidel..

Ve stanovisku AOPK jsou navržena opatření na zlepšení životních podmínek předmětných lip. Jedná se zejména o poměrně rozsáhlá a nákladná opatření vyžadující odstranění podstatné části kamenné dlažba z kořenového prostoru lip, doplnění vhodného substrátu a výživy, opatření na  akumulaci srážkové vody v tomto kořenovém prostoru a opatření proti zhutňování půdy.

Podle našich informací se tato opatření nepodařilo realizovat zejména proto, že podloží náměstí je protkané ne zcela prozkoumanou sítí historických sklepení v několika patrech nad sebou, na která se vztahuje ochrana podle zákona o státní památkové péči.  Ochranné podmínky v prostoru náměstí preferují historický vzhled před vegetačními úpravami ve prospěch vzrostlých stromů, které by změnily dochovaný vzhled náměstí.

Stav lip se v mezidobí stále zhoršuje, zejména pokud jde o setrvalý pokles jejich fyziologické vitality. Některé z lip mají vitalitu zbytkovou nebo již nulovou, jsou mrtvé. V současné době zde snad probíhá archeologický průzkum a po jeho ukončení by měla být na stejném místě vytvořena plocha stejné velikosti, jako je ta současná, pro výsadbu skupiny nových lip. Vzhledem k omezenému prostoru se uvažuje o výsadbě pouze 3 ks lip.

Bližší informace o probíhajícím průzkumu a návrhu nové výsadby je možné získat na olomouckém pracovišti Národního památkového ústavu.

S pozdravem

RNDr. Irena Vágnerová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Olomoucko
pracoviště Olomouc, Lafayettova13, 772 00
tel.: 723 513 535
E-mail:irena.vagnerova@nature.cz, litpom@nature.cz