in

Lípy na Horním náměstí je komplikované zachránit.

Lípy Přerov Horní Náměstí

Asi vás také mrzí, že se budou kácet lípy na Horním náměstí, ale možná nás město překvapí a vysadí tam krásné velké vzrostlé stromy a ne tenké proutky, jak je v Přerově zvykem.

Znáte to pořekadlo důvěřuj, ale prověřuj? Ano, státního úředníka je potřeba neustále kontrolovat.

Zde si můžete přečíst odbornou odpověď, podle které se dá posoudit, že radnice jedná v tomto případě správně.

Dobrý den,

ke stavu lip se AOPK ČR vyjadřovala v r. 2017 v souvislosti s požadavkem na jejich kácení z důvodu špatného stavu, který byl zapříčiněn velmi špatnými stanovištními podmínkami. Lípy byly dlouhodobě vystavené vláhovému stresu, který byl způsobený výrazným srážkovým deficitem v průběhu vegetačních období  předcházejících let a současně nepříznivými zásahy do jejich kořenového prostoru v souvislosti s rekonstrukcí náměstí. Zhoršení jejich stavu také přispělo nadměrné zhutňování půdy sešlapem zatížení pojezdy motorových vozidel..

Ve stanovisku AOPK jsou navržena opatření na zlepšení životních podmínek předmětných lip. Jedná se zejména o poměrně rozsáhlá a nákladná opatření vyžadující odstranění podstatné části kamenné dlažba z kořenového prostoru lip, doplnění vhodného substrátu a výživy, opatření na  akumulaci srážkové vody v tomto kořenovém prostoru a opatření proti zhutňování půdy.

Podle našich informací se tato opatření nepodařilo realizovat zejména proto, že podloží náměstí je protkané ne zcela prozkoumanou sítí historických sklepení v několika patrech nad sebou, na která se vztahuje ochrana podle zákona o státní památkové péči.  Ochranné podmínky v prostoru náměstí preferují historický vzhled před vegetačními úpravami ve prospěch vzrostlých stromů, které by změnily dochovaný vzhled náměstí.

Stav lip se v mezidobí stále zhoršuje, zejména pokud jde o setrvalý pokles jejich fyziologické vitality. Některé z lip mají vitalitu zbytkovou nebo již nulovou, jsou mrtvé. V současné době zde snad probíhá archeologický průzkum a po jeho ukončení by měla být na stejném místě vytvořena plocha stejné velikosti, jako je ta současná, pro výsadbu skupiny nových lip. Vzhledem k omezenému prostoru se uvažuje o výsadbě pouze 3 ks lip.

Bližší informace o probíhajícím průzkumu a návrhu nové výsadby je možné získat na olomouckém pracovišti Národního památkového ústavu.

S pozdravem

RNDr. Irena Vágnerová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Olomoucko
pracoviště Olomouc, Lafayettova13, 772 00
tel.: 723 513 535
E-mail:irena.vagnerova@nature.cz, litpom@nature.cz

Ohodnotit

volby2021-Miroslav Frank

Volby 2021 do Poslanecké Sněmovny Představení Kandidátů – Miroslav Frank.

Postřiky Moravský Troll

Vzpomínáte na pana primáře Musila z hranické nemocnice?